Quyết định ban hành Nội quy PCCC năm 2017

Tháng Năm 11, 2017 8:06 sáng
PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI

TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

 
Số: 58/QĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Chu, ngày 26  tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  Nam  có hiệu lực ngày 4/10/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC có hiệu lực ngày 07/1/2014; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Thông t­ư hướng dẫn số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an quy định thi hành chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này các Nội quy PCCC:

  1. Nội quy phòng cháy chữa cháy.
  2. Nội quy sử dụng điện.
  3. Nội quy sử dụng kho.

Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3: Các ông (bà) trong ban chỉ huy PCCC, đội PCCC cơ sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Phòng CS PCCC&CNCH;

– Đội PCCC cơ sở;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nông Việt Dũng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI

TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Chu, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.

(Ban hành kèm theo quyết định số 58/QĐ-THCS ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường kể cả những người khách đến liên hệ công tác.

Điều 2: Cấm không được mang, tàng trữ nhiều chất nguy hiểm cháy nổ trong  nhà trường.

Điều 3: Cấm không được câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước ra khỏi phòng làm việc.

Không: – Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

– Để các chất dễ cháy nổ gần cầu chì, bảng điện và dây điện.

Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra khi cần thiết.

Điều 5: Không cơi nới, để các chướng ngại vật làm cản trở lối đi, lối thoát nạn.

Điều 6: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 7: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nông Việt Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI

TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Chu, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

Ban hành kèm theo quyết định số 58/QĐ-THCS ngày 26 tháng 4 năm 2017) Điều 1: Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm điện, khi đi ra ngoài phải tắt hết các thiết bị điện không cần thiết.

Điều 2: Không được tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng thêm các thiết bị điện phải báo cáo cho người có trách nhiệm và thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt.

Điều 3: Cấm dùng điện để đun nấu, sưởi, sấy ở nơi có nguy hiểm cháy nổ, không dùng quá nhiều thiết bị điện cùng chung một ổ cắm, đặc biệt là thiết bị có công suất lớn.… thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ điện.

Điều 4: Khi hệ thống điện có sự cố chạm chập điện, không tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cho người có trách nhiệm sửa chữa.

Trên đây là nội quy việc sử dụng điện trong nhà trường mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xẩy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ thiệt hại nặng, nhẹ mà bị xử lý trước Pháp luật.

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nông Việt Dũng

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI

TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Chu, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

 

NỘI QUY SỬ DỤNG KHO

Ban hành kèm theo quyết định số 58/QĐ-THCS ngày 26 tháng 4 năm 2017)

Điều 1: Hồ sơ. tài liệu, hàng hóa trong kho phải được xắp xếp khoa học, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC.

Điều 2: Không được mang, bảo quản các chất dễ cháy nổ trong khu vực kho chứa.

Điều 3: Cấm không được đun nấu, sưởi, sấy, hút thuốc…trong khu vực nhà kho.

Điều 4: Khi ra khỏi kho phải tắt hết các thiết bị điện không cần thiết.

Trên đây là nội quy sử dụng kho trong cơ quan, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xẩy ra các sự cố cháy nổ tuỳ theo mức độ thiệt hại nặng, nhẹ mà bị xử lý kỷ luật.

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nông Việt Dũng