Quyết định thành lập Hội đồng coi thi học kỳ II năm học 2016 – 2017

Tháng Năm 11, 2017 7:58 sáng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

Số:  61 /QĐ-THCSQC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Chu, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kỳ II môn Ngữ Văn, Toán cấp THCS năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-THCS ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Trường THCS Quảng Chu về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 566/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và đánh giá xếp loại học sinh cấp THCS, cấp THPT năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 276/SGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và đánh giá xếp loại học sinh cấp THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-THCSQC ngày 28/4/2017 của Trường THCS Quảng Chu về việc kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn, Toán cấp THCS năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của bộ phận Chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn, Toán cấp THCS năm học 2016-2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng coi  kiểm tra học kỳ II thực hiện theo qui chế chuyên môn và công văn số 276/SGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và đánh giá xếp loại học sinh cấp THCS năm học 2016-2017.

* Thời gian làm việc: 01 ngày, 13/04/2017.

* Địa điểm: Trường THCS Quảng Chu.

* Kinh phí: Kinh phí chi trả chế độ cho Hội đồng coi kiểm tra học kỳ II được trích từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục năm 2017.

Điều 3. Các bộ phận: Chuyên môn, tài vụ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận: – Như điều 3(T/h);                                    – Lưu: VT, KT.                                                         HIỆU TRƯỞNG                 

 

 

 

 

Nông Việt Dũng

DANH SÁCH

Hội đồng coi kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn, Toán cấp THCS năm học 2016-2017

 ( Kèm theo Quyết định số:  61/QĐ-THCSQC, ngày 08 /05/2017

 của trường THCS Quảng Chu)

 

Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh, nhiệm vụ
1 Ông Nông Việt Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ coi thi
2 Ông Mai Đức Phương Phó Hiệu trưởng P.Chủ tịch HĐ coi thi
3 Bà Hoàng Thị Minh Hậu Thư ký Hội đồng Thư ký
4 Bà Trịnh Thị Thêm Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 6A.
5 Ông Nguyễn Tiến Huy Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 6B.
5 Bà Nông Thị Loan Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 7A.
6 Ông Đinh Văn Trác Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 7B.
7 Ông Nguyễn Văn Liên Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 8A.
8 Bà Bế Thị Trang Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 8B.
9 Bà Ma Hồng Hạnh Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 9A.
10 Bà Hoàng Thị Hạnh Giáo viên Thành viên, coi thi môn Ngữ văn 9B.
11 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 6A.
12 Bà Trần Thị Thoa Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 6B.
13 Bà Hà Thị Bạch Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 7A.
14 Bà Nông Thị Mai Vui Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 7B.
15 Bà Đàm Thị Hằng Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 8A.
16 Bà Hoàng Thị Cẩm Lê Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 8B.
17 Ông Phan Đức Hùng Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 9A.
18 Bà Phạm Thanh Huyền Giáo viên Thành viên, coi thi môn Toán 9B.
19 Bà Hà Thị Trà Nhân vvieenY tế Y tế
20 Bà Lý Thị Loan Nhân viên Hành chính Phục vụ
21 Ông Lưu Văn Hè Bảo vệ trường THCS Quảng Chu Bảo vệ

(Ấn định danh sách có 21 người)

 

LỊCH LÀM VIỆC

 Hội đồng coi thi học kỳ II năm học 2016 – 2017

Ngày kiểm tra  Tiết Khối lớp Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài  Giờ thu bài
13/05/2017 1,2 6, 7, 8, 9 Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 phút 7 giờ 30 phút 9 giờ 00 phút
3,4 6, 7, 8, 9 Toán 90 phút 9 giờ 25 phút 9 giờ 30 phút 11 giờ 00 phút