Quyết đinh thành lập Hội đồng chấm thi học kỳ II năm học 2016 – 2017

Tháng Năm 11, 2017 8:01 sáng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

Số:  62 /QĐ-THCSQC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Chu, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm bài kiểm tra học kỳ II môn Ngữ Văn, Toán cấp THCS năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-THCS ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Trường THCS Quảng Chu về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 566/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và đánh giá xếp loại học sinh cấp THCS, cấp THPT năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 276/SGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và đánh giá xếp loại học sinh cấp THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-THCSQC ngày 28/4/2017 của Trường THCS Quảng Chu về việc tổ chức kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn, Toán cấp THCS năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của bộ phận Chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm bài kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn, Toán cấp THCS năm học 2016-2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng chấm bài kiểm tra học kỳ II thực hiện theo qui chế chuyên môn và công văn số 276/SGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và đánh giá xếp loại học sinh cấp THCS năm học 2016-2017,đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh ,chất lượng giảng dạy của giáo viên, báo cáo kịp thời và chính xác về Phòng giáo dục.

* Thời gian làm việc: 01 ngày, 15/04/2017.

* Địa điểm: Trường THCS Quảng Chu.

* Kinh phí: Kinh phí chi trả chế độ cho Hội đồng chấm bài kiểm tra học kỳ II được trích từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục năm 2017.

Điều 3. Các bộ phận: Chuyên môn, tài vụ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận: – Như điều 3(T/h);                                    – Lưu: VT, KT.                                                         HIỆU TRƯỞNG                 

 

 

 

Nông Việt Dũng

DANH SÁCH

Hội đồng chấm bài kiểm tra học kỳ II

môn Ngữ Văn, Toán cấp THCS năm học 2016 – 2017

 (Kèm theo Quyết định số:62/QĐ-THCSQC ngày 08/05/2017 của Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Chu)

Stt Họ và tên Chức vụ – đơn vị Chức danh-môn chấm
1 Nông Việt Dũng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Mai Đức Phương Phó.Hiệu trưởng P.Chủ tịch Hội đồng, chấm môn toán 6A
3 Hoàng Thị Minh Hậu Thư ký Hội đồng Thư ký
4 Bế Thị Trang Giáo viên Ủy viên, Chấm môn toán 9B, 6B
5 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên Ủy viên- chấm môn toán 7
6 Trịnh Thị Thêm Giáo viên Ủy viên- chấm môn toán 8B, 9A
7 Ma Hồng Hạnh Giáo viên Ủy viên- chấm môn toán 8A
8 Hà Thị Bạch Giáo viên Ủy viên- chấm Môn Văn 6
9 Trần Thị Thoa Giáo viên Ủy viên- chấm môn Văn 9, 7B
10 Phạm Thanh Huyền Giáo viên Ủy viên- chấm môn Văn 8, 7A
11 Lý Thị Loan Nhân viên Hành chính Phục vụ
12 Lưu Văn Hè Nhân viên Bảo vệ Bảo vệ

(Ấn định danh sách có 12 người)